Za bolje društvo i dugoročan mir: Skupština opštine Vukosavlje usvojila “Platformu za mir”

Vukosavlje

Skupština opštine Vukosavlje usvojila je u utorak 2. aprila/travnja “Platformu za mir” i “Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020.” koji definiše set mjera koje će biti provedene u spomenutom periodu.

Uz Gračanicu, Gradačac, Sapnu, Maglaj, Teočak, Žepče, Petrovo, Doboj-Jug, Vareš i Istočno Novo Sarajevo, Opština Vukosavlje je među prvim opštinama u Bosni i Hercegovini u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na skupštini opštine/općinskom vijeću.

“Platformu za mir” usvojili su i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Usvajanjem ovog dokumenta, koji je prvenstveno podržan od općinskog načelnika, skupština opštine dala je saglasnost za implementaciju same platforme u pomenutom periodu sa konkretnim prijedlozima i mjerama.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

U procesu kreiranja platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

crs-LOGOWEB.png

Za bolje društvo i dugoročan mir: Skupština opštine Vukosavlje usvojila “Platformu za mir”

Vukosavlje

Skupština opštine Vukosavlje usvojila je u utorak 2. aprila/travnja “Platformu za mir” i “Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020.” koji definiše set mjera koje će biti provedene u spomenutom periodu.

Uz Gračanicu, Gradačac, Sapnu, Maglaj, Teočak, Žepče, Petrovo, Doboj-Jug, Vareš i Istočno Novo Sarajevo, Opština Vukosavlje je među prvim opštinama u Bosni i Hercegovini u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na skupštini opštine/općinskom vijeću.

“Platformu za mir” usvojili su i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Usvajanjem ovog dokumenta, koji je prvenstveno podržan od općinskog načelnika, skupština opštine dala je saglasnost za implementaciju same platforme u pomenutom periodu sa konkretnim prijedlozima i mjerama.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

U procesu kreiranja platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.