Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo usvojila "Platformu za mir"

INS

Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo u petak 30. novembra jednoglasno je usvojila “Platformu za mir” i “Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020.” koji definiše set mjera koje će provesti u spomenutom periodu.

Uz Gradačac, Sapnu, Maglaj, Teočak, Žepče, Petrovo, Doboj-Jug i Vareš, Istočno Novo Sarajevo je među prvim opštinama u Bosni i Hercegovini u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na skupštini opštine/općinskom vijeću.

“Platformu za mir” usvojili su i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Usvajanjem ovog dokumenta Skupština opštine dala je saglasnost za implementaciju same “Platforme” u pomenutom periodu sa konkretnim prijedlozima i mjerama.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u skoro polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

crs-LOGOWEB.png

Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo usvojila "Platformu za mir"

INS

Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo u petak 30. novembra jednoglasno je usvojila “Platformu za mir” i “Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020.” koji definiše set mjera koje će provesti u spomenutom periodu.

Uz Gradačac, Sapnu, Maglaj, Teočak, Žepče, Petrovo, Doboj-Jug i Vareš, Istočno Novo Sarajevo je među prvim opštinama u Bosni i Hercegovini u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na skupštini opštine/općinskom vijeću.

“Platformu za mir” usvojili su i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Usvajanjem ovog dokumenta Skupština opštine dala je saglasnost za implementaciju same “Platforme” u pomenutom periodu sa konkretnim prijedlozima i mjerama.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u skoro polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.